پرسش های متداول

اموال غیر منقول 

آیا امکان استفاده از وجوه حاصل از فروش اموال غیر منقول مازاد بر نیاز برای خرید اموال غیر منقول جود دارد؟
 برابر فراز الف از بند 9 قانون بودجه سال جاری صرفاً جهت اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساس جمهوری اسلامی ایران معادل 80% از وجوه حاصل در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط حسب مورد ملی یا استانی قرار می گیرد تا 40% آن برای تکمیل طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای نیمه تمام هزینه گردد و 40% دیگر برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به خریداران طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای اختصاص می یابد و 20% وجوه باقیمانده جهت تکمیل طرحهای نیمه تمام روستاها در اختیار دستگاههای ذی ربط قرار می گیرد. 


اوراق بهادار

با عنایت به راه اندازی سیستم pc.pos برای ارائه خدمات در برخی دستگاه‎های اجرایی، چه اقداماتی در خصوص تعیین تکلیف قبض رسید وجوه دریافتی (نمونه 518) موجود در مخازن برخی از خزانه معین استان‎ها می‎بایست صورت گیرد. 
ماهیت وجودی قبض رسید وجوه دریافتی (نمونه 518) برای تکریم ارباب رجوع (در مواقع زمان بر بودن دسترسی به بانک، قطع سامانه‎های مربوطه، تشکیل صف های طولانی در دستگاه‎های اجرایی حین ارائه خدمات، اجرای پدافند غیر عامل و ...) می‎باشد لذا ضروری است اوراق یاد شده کماکان در مخازن مربوطه نگهداری گردد تا حسب ضرورت مورد استفاده قرار گیرد.

بازرسی و رسیدگی به حساب مخازن اوراق بهادار خزانه معین استان ها و ذیحسابان دستگاه های اجرایی دریافت کننده اوراق بهادار در چه دوره های زمانی می بایست انجام گیرد ؟ 
رسیدگی به حساب مخازن اوراق بهادار خزانه معین استان‎ها و ذیحسابان دستگاه های اجرایی دریافت کننده اوراق‎بهادار و همچنین رسیدگی و کنترل ماشین‎های نقش تمبر واگذاری به ذیحسابی دادگستری می بایست همه ماهه توسط بازرس اداره اموال و اوراق بهادار یا هر فرد دیگری به حکم معاون محترم نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان انجام گیرد و نتیجه کتباً به معاونت یاد شده گزارش گردد.

در زمان باز نمودن بسته‎های اوراق بهادار درخواستی خزانه معین استان ها، چه اقداماتی می‎بایستی صورت گیرد ؟ 
بر اساس بند (8) بخشنامه شماره 2287/52 مورخ 28/5/1387، اداره اموال و اوراق بهادار خزانه معین استان‎ها به محض اطلاع از رسیدن اوراق بهادار، مراتب را ضمن تنظیم صورت‎مجلس در حضور کمیسیونی مرکب از رئیس اداره اموال و اوراق بهادار، بازرس اداره مذکور و مخزندار مربوطه پس از کنترل و شمارش و حصول اطمینان از صحت کمی و کیفی اوراق واصله نسبت به جایگزینی آنها در مخزن با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند.


5.6.3.0
گروه دورانV5.6.3.0