اخبار

1398/3/20 دوشنبه

در هفتمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری صورت گرفت :

پیگیری مصوبات هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار

🔸به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام، هفتمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری در سال1398 باحضور نمایندگان دستگاه های اجرایی ذیربط و به ریاست آخی زاد معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام، به منظور پیگیری و تشریح مصوبات هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار برگزار شد.

🔸در این نشست آخی زاد معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان، مساعدت و همکاری و فعالیت بیش از پیش دستگاه های عضو مرکز خدمات سرمایه گذاری استان را با این حوزه خواستار شد و در ادامه به بیان اهمیت موضوع تسهیل و تسریع صدور مجوزهای کسب و کار اشاره نمود و تأکید کرد، دستگاههای مرتبط در حوزه کسب و کار به سمت الکترونیکی کردن کلیه مراحل صدور مجوزها و عدم حضور فیزیکی متقاضیان به ادارات گام برداشته و همچنین جهت شناسایی و رفع قوانین مخل محیط کسب و کار اقدام و به جد پیگیر اجرای مصوبات هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار باشند .

🔸در ادامه آخی زاد مصوبات هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار مرتبط با دستگاه های حاضر در جلسه را تشریح و بر اجرای مصوبات در زمان تعیین شده تأکید کرد .

 
امتیاز دهی
 
 

^