1398/1/31 شنبه

با هدف بررسی محیط کسب و کار در استان برگزار شد؛ 

کارگروه پایش محیط کسب و کار 
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام، جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری در سال 1398 با موضوع بررسی محیط کسب و کار استان  با حضور مدیران دستگاه های اجرایی استان و به ریاست  نعمتی مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری برگزار گردید.

در ابتدای جلسه  فیض اللهی مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان به نقش محوری وزارت امور اقتصاد و دارایی در خصوص رصد و پایش محیط کسب و کار استان های کشور تاکید کرد و ماموریت های ادارات کل امور اقتصادی و دارایی را در راستای پایش محیط کسب و کار در قالب ارائه، آموزش و ارزیابی از سامانه های دادور (بررسی شکایات کسب و کار) و یاور (مشاوره کسب و کار) عنوان نموده و آخرین گزارش پایش محیط کسب و کار استان را تشریح کرد. 

در این نشست ، وضعیت نامناسب استان ایلام نسبت به سایر استان های کشور در ارزیابی صورت گرفته آخرین گزارش ارائه شده پایش محیط کسب و کار مورد نقد مدیران دستگاه های ارجایی قرار گرفته و عواملی مانند نامناسب بودن سوالات پرسشنامه های ارزیابی، عدم تناسب سوالات با وضعیت اقتصادی استان، نحوه تکمیل پرسشنامه ها و... به عنوان نقد جدی به نتایج مورد بررسی قرار گرفت.

نعمتی، مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری به تشریح فرآیند سامانه های دادور و یاور پرداخته و عدم ثبت شکایات در سامانه دادور را ناشی از عدم اطلاع رسانی دستگاه های اجرایی دانسته و بیان کرد که دستگاه ها بایستی مراجعه کنندگان حوزه کسب و کار را از این سامانه ها مطلع کرده که در صورت نیاز به مشاوره و ثبت به این سامانه ها مراجعه کنند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^